Na základe stanov VŠK PdF UK Hurikán Bratislava, je každý člen povinný si platiť členský príspevok. Za člena sa považuje každý, ktorý nastúpil na zápas svojej kategórie (na základe súpisky družstva) alebo sa zúčastňuje, či zúčastnil tréningového procesu. Neúčasť hráča na letnej príprave, choroba, prázdniny, dovolenka atď. neumožňuje hráčovi si nárokovať zníženie ročného členského príspevku. O samotnom znížení (vrátení) časti členského rozhodne vedenie na základe požiadavky člena. Do úvahy sa bude brať dlhodobá neúčasť najmä zo zdravotných dôvodov alebo neprítomnosti (študijný, pracovný pobyt v zahraničí).

V sezóne 2018/19 je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 300,-€ za celú sezónu v kategóriách Muži A, Ženy, Muži B, Juniori, Juniorky, Dorast. Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.06.2018 do 31.05.2019.

Pre kategórie Starší žiaci, staršie žiačky a mladší, je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 200,-€ za celú sezónu. Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.09.2018 do 30.06.2019.

Členský poplatok sa uhrádza na účet klubu, ktorý je uvedený nižšie (v prípade dohody sa môže členské odovzdať osobne iba podpredsedovi pre ekonomiku). Vedenie klubu stanovilo možnosti platenia členského na tretiny alebo na polovicu. Vždy však na obdobie troch mesiacov (na tretiny) resp. štyroch (na polovicu) dopredu. Celoročný členský poplatok je možné zaplatiť aj jednorázovo do 30.09.2018.

Príklad: Platenie členského na tretiny (300,-€ členské)

  1. splátka – 150,-€, splatná do 30.09.2018
  2. splátka – 75,-€, splatná do 31.10.2018
  3. splátka – 75,-€, splatná do 31.01.2019

Platenie členského na polovicu (200,-€ členské)

  1. splátka – 100,-€, splatná do 31.10.2018
  2. splátka – 100,-€, splatná do 31.01.2019

číslo účtu na členský poplatok, vedený vo Fio banka, a.s. v tvare IBAN:

SK43 8330 0000 0028 0107 1035

variabilný symbol: uviesť dátum narodenia

poznámka: uviesť meno hráča a kategóriu

Členovia klubu majúci nedoplatok na členskom sa nemôžu zúčastňovať tréningového procesu ani zápasových stretnutí. Za dodržiavanie tohto nariadenia sú zodpovední samotní tréneri jednotlivých kategórií.

 

Transparentný účet

Transparentný účet určený na príjem prostriedkov zo sponzoringu si môžte prezrieť tu. Do vyhľadávania v transparentných účtoch zadajte:

Číslo účtu: SK4783300000002001071029

Majiteľ účtu: Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.