Na základe stanov VŠK FTVŠ UK Hurikán Bratislava, je každý člen povinný si platiť členský príspevok. Za člena sa považuje každý, ktorý nastúpil na zápas svojej kategórie (na základe súpisky družstva) alebo sa zúčastňuje, či zúčastnil tréningového procesu. Neúčasť hráča na letnej príprave, choroba, prázdniny, dovolenka atď. neumožňuje hráčovi si nárokovať zníženie ročného členského príspevku. O samotnom znížení (vrátení) časti členského rozhodne vedenie na základe požiadavky člena. Do úvahy sa bude brať dlhodobá neúčasť najmä zo zdravotných dôvodov alebo neprítomnosti (študijný, pracovný pobyt v zahraničí).

V sezóne 2023/24 je stanovená výška členského poplatku pre jedného člena na 360 EUR resp. 400 EUR za celú sezónu v kategóriách Muži (1. liga mužov, 2. liga mužov), Ženy  (Hyundai extraliga žien), Juniori, Juniorky, Dorast, Starší žiaci, Staršie žiačky, Mladší žiaci a kategórie prípravok. Celou sezónou sa rozumie obdobie od 01.06.2023 do 31.05.2024 pre starších a od 01.09.2023 do 30.06.2024 pre mladších členov.

Členský poplatok sa uhrádza na účet klubu, ktorý je uvedený nižšie (v prípade dohody sa môže členské odovzdať osobne iba podpredsedovi pre ekonomiku). Vedenie klubu stanovilo možnosti platenia členského na jeden krát, alebo na polovicu vo výške 360 EUR, pri platbe na viackrát 400 EUR. Celoročný členský poplatok je možné zaplatiť aj jednorázovo do 15.10.2023. Členovia klubu majúci nedoplatok na členskom sa nemôžu zúčastňovať tréningového procesu ani zápasových stretnutí. Za dodržiavanie tohto nariadenia sú zodpovední samotní tréneri jednotlivých kategórií.

Príklad: Platenie členského na polovicu (360 EUR členské)

  1. splátka – 180,-€, splatná do 15.10.2023
  2. splátka – 180,-€, splatná do 31.12.2023

Pri inej frekvencii platenia členského poplatku (400 EUR) je potrebné uhrádzať členské mesiac dopredu.

Číslo účtu na členský poplatok, vedený vo Fio banka, a.s. v tvare IBAN:

SK43 8330 0000 0028 0107 1035

variabilný symbol: uviesť dátum narodenia

poznámka: uviesť meno hráča a kategóriu/miesto tréningov

 

Transparentný účet

Transparentný účet určený na príjem prostriedkov zo sponzoringu si môžte prezrieť tu. Do vyhľadávania v transparentných účtoch zadajte:

Číslo účtu: SK4783300000002001071029

Majiteľ účtu: Vysokoškolský klub Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.