Poďakovanie za dotáciu od BSK

Veľmi si vážime dlhoročnú podporu Bratislavského samosprávneho kraja. Dotácia bola žiadaná za účelom podpory a rozvoja našej talentovanej mládeže na projekt Rozvoj florbalu detí a mládeže – Hurikán Bratislava. Touto cestou by sme sa radi poďakovali za poskytnutú dotáciu vo výške 1 000 EUR, ktorú sme použili na úhradu prenájmu za telocvične. Nakoľko je klub aktuálne financovaný z prevažnej časti prostredníctvom členských príspevkov je možnosť získania dotácie jednou z mála príležitostí ako získať finančné prostriedky na rozvoj športu. V tejto súvislosti by sme sa radi v mene našich hráčov a ich rodičov poďakovali za Vami prejavenú dôveru a podporu.